โครงการเปิดโลกกิจกรรม มจธ. ราชบุรี 2562

Tour KMUTT Ratchaburi 2019


เปิดรับสมัคร (Application duration)

10 กันยายน 2561 - 30 กันยายน 2561
September 10, 2018 - September 30, 2018


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ (Announcement date of participants eligible)

5 ตุลาคม 2561
October 5, 2018

สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา Admissions and Recruitment Office


ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ (Announcement date of participants eligible confirmed)

8 ตุลาคม 2561
October 8, 2018

สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา Admissions and Recruitment Office


สถานที่จัดงาน (Location)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ราชบุรี
King Mongkut's University of Technology Thonburi Ratchaburi Campus


วันและเวลาที่จัดโครงการ (Event date)

11 ตุลาคม 2561 เวลา 7:00 น. - 18:00 น.
October 11, 2018 at 7:00 - 18:00


รายละเอียดเพิ่มเติม (More infomation)

รายละเอียดเพิ่มเติม More infomation


คณะและจำนวนผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ (Faculty and number of participants eligible)
คณะ / Facultyจำนวน (คน) / Number (Person)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ราชบุรี : วศ.คอมพิวเตอร์, วศ.อุตสาหการ, วศ.เครื่องกล, วศ.ไฟฟ้า (ระบบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์กำลังและพลังงาน)

Faculty of Engineering Ratchaburi : Computer Engineering, Production Engineering, Mechanical Engineering, Electrical Engineering (Power System Electronics and Energy)
80

*** สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 16:00 น. ถึง วันที่ 30 กันยายน 2561 เวลา 23:59 น. ***
*** System is available from 10 Sep 2018 at 16:00 - 30 Sep 2018 at 23:59. ***